Камара на строителите в България

2. Удостоверение № ІІІ – 000870 – издадено от Камарата на строителите в България. В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0053/17.07.2008 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

  • ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

  • СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ – Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящето удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.