Удостоверения

ИНОС ИМПЕКС ООД притежава следните УДОСТОВЕРЕНИЯ:

 

1. Удостоверение № B050 от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Да извършва дейности поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № B050, като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнени въглеводородни газове, нефтопроводи и нефтопродуктоводи /без изпълнение на неразглобяеми съединения върху цветни метал и неметални материали/.

 

2. Удостоверение № ІІІ – 000870 – издадено от Камарата на строителите в България. В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0053/17.07.2008 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

  • ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

  • СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ – Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящето удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
3. Проект – Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19

project_covid

kiko3