Проектиране

Фирмата извършва проектиране на съоръжения с повишена опасност/СПО/ в обхвата на своята дейност. Към момента има проектирани и изпълнени от нас над 220 съоръжения с повишена опасност/СПО/. Фирмата е проектирала обекти със нестандартни технически решения и повишена сложност.